ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 (มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ)

งานระบบห้องสะอาด
(CLEAN ROOM)

อ่านเพิ่มเติม

งานระบบห้องเย็น
(COLD ROOM SYSTEM)

อ่านเพิ่มเติม

งานระบบไฟฟ้า
(ELECTRICAL SYSTEM)

อ่านเพิ่มเติม

ออกแบบ ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
(AIR CONDITION & VENTILATION SYSTEM)

อ่านเพิ่มเติม

งานติดตั้งห้องควบคุมความชื้น
(HUMIDITY CONTROL SYSTEM)

อ่านเพิ่มเติม

งานติดตั้งระบบดับเพลิง
(SPRINKLER SYSTEM)

อ่านเพิ่มเติม